عیدی متاهلان چقدر بیشتر از مجردان است؟

مبلغ عیدی کارمندان دولت مشخص شد. بر اساس مصوبه هیات دولت، مبلغ عیدی کلیه کارمندان دولت یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. اما نکته قابل توجه این است که مبلغ عیدی کارمندان متاهل و مجرد با هم تفاوت دارد.

بر اساس اعلام هیات دولت مبلغ عیدی کلیه کارمندان دولت یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است اما این مبلغ برای کارمندان متاهل و دارای فرزند بیشتر است.

مبلغ عیدی کارمندان متاهل ۴۰۰ هزار تومان بیشتر از کارمندان مجرد تعیین شده است. یعنی مبلغ عیدی کارمندان متاهل دو میلیون تومان است.

مبلغ عیدی کارمندان به ازای هر فرزند ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده است. بر این اساس مبلغ عیدی کارمندان مجرد یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. اما عیدی کارمندان متاهل دارای دو فرزند، دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
عیدی کارمندان چقدر زیاد شد؟

مبلغ عیدی کارمندان در سال ۱۴۰۰ در حالی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که در مقایسه با سال گذشته تنها ۱۰۰ هزار تومان افزایش داشته است. چون مبلغ عیدی کارمندان در سال گذاشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.

با این حساب عیدی کارمندان مجرد، نسبت به سال قبل ۱۰۰ هزار تومان افزایش داشته اما عیدی کارمندان متاهل ۵۰۰ هزار تومان بیشتر شده است.
عیدی کارگران چقدر است؟

همچنین بر اساس اعلام شورای علی کار، حداقل مبلغ عیدی کارگران ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و حداکثر مبلغ عیدی سال ۱۴۰۰ حدود ۸ میلیون تومان است.

میزان حداقل عیدی کارگران در سال ۱۴۰۰، برابر دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر رقم عیدی نیز برابر با سه برابر حداقل دستمزد است. مشروط به اینکه این رقم بیش از ۷ میلیون و ۹۹۶ هزار تومان نشود.

حداقل دستمزد در سال جاری دو میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان است. با این حساب، کف عیدی کارگران ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان است. حداکثر رقم عیدی هم هفت میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان است.

این اعداد، ملغ عیدی کارگرانی است که یک سال کامل در یک مجموعه کار کرده‌اند و یا به عبارتی یک سال کامل بیمه دارند. اما مبلغ عیدی افرادی که کمتر از یک سال سابقه بیمه دارند چگونه محاسبه می‌شود؟

کارگرانی که کمتر از یک سال یعنی از یک تا ۱۱ ماه سابقه پرداخت حق بیمه دارند، مشمول عیدی پایان سال هستند. این دسته از کارگران به میزان «دو برابر حقوق پایه مندرج در فیش حقوقی، تقسیم بر ۱۲، ضربدر تعداد ماه کارکرد» عیدی دریافت می‌کنند.

به عنوان مثال کارگری که در سال ۱۴۰۰ حداقل حقوق مصوب وزارت کار یعنی دو میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان را دریافت می‌کند و یک ماه سابقه کار دارد، بر اساس فرمول محاسبه عیدی باید ۴۴۲ هزار و ۵۸۲ تومان و کارگری که با همین میزان پایه حقوق، ۱۱ ماه سابقه کار دارد، باید ۴ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۴۰۷ تومان عیدی دریافت کند.