شاخص بورس رنگ عوض کرد

معاملات بازار سهام در روز پایانی تنها رنگ عوض کرد.

به گزارش فرتاک اقتصادی،شاخص کل بورس با افت ۷۸۱ واحدی معادل ۰٫۰۶ درصد به نقطه ۱٫۲۸۱ میلیون واحد رسید. شاخص هموزن بورس نیز با ۲۰۹ واحد افزایش معادل ۰٫۰۶ درصد در نقطه ۳۳۴٫۱ هزار واحد ایستاد. شستا، خودرو و وبملت جزو نمادهایی بودند که با بیشترین کاهش ارزش بازار، بیشترین تاثیر را در نزولی شدن شاخص کل بورس داشتند. شاخص کل فرابورس هم با افت ۳۲٫۳ واحدی در نقطه ۱۷٫۶ هزار واحد ایستاد. بپاس، زاگرس، وملل، کزغال و مارون با بیشترین کاهش ارزش بازار روبه رو بودند و بیشترین تاثیر در نزولی شدن شاخص کل فرابورس داشتند.
حقیقی ها در بورس و فرابورس فروشنده شدند

ارزش کل معاملات بازار سهام ۶٫۴۹ همت و سهم ارزش معاملات خرد سهام ۳٫۱۷ همت بود.

حقیقی ها در معاملات امروز ۱۵۶ میلیارد تومان از بازار سهام خارج و ۲۳ میلیارد تومان هم وارد صندوق های با درآمد ثابت کردند. حقیقی ها در معاملات برخلاف روزهای قبل فروشنده بودند. بدین ترتیب سرانه خرید حقیقی ها ۲۲٫۹ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ها ۲۵٫۲ میلیون تومان بود.

ارزش صف های خرید از ۱٫۱۲۲ همت به ۲۰۳٫۵ میلیارد تومان رسید و صف های فروش نیز از ۸۸٫۲ میلیارد تومان ۱۵۴٫۸ میلیارد تومان رسید. تعداد نمادهای دارای صف فروش (۷۶ نماد) نسبت به تعداد نمادهای دارای صف خرید (۷۴ نماد) در شرایط برابری به سر برد.

بیشترین ورودی پول حقیقی ها برای نماد شستا با ۴۸٫۹ میلیارد تومان بود. در نمادهای ثشاهد با ۲۲٫۳ میلیارد تومان، وغدیر با ۹٫۵ میلیارد تومان، انرژی با ۸٫۸ میلیارد تومان و فکمند با ۶٫۳ میلیارد تومان شاهد بیشترین ورودی حقیقی ها بودیم. همچنین حقیقی ها در نمادهای بپاس با ۲۶٫۸ میلیارد تومان، وبملت با ۲۱٫۹ میلیارد تومان. فزر با ۱۸٫۸ میلیارد تومان، وبرق با ۱۸٫۵ میلیارد تومان و تجلی با ۱۷٫۴ میلیارد تومان نیز شاهد بیشترین خروجی پول حقیقی ها بودند. حقوقی ها در نمادهای خودرو، کسرا، شپنا، فلوله و شبندر بیش‌ترین موقعیت خرید و در نمادهای سیستم و فولاد، بیشترین موقعیت فروش ایجاد کردند.

بیشترین نسبت حجم به شناوری هم برای نمادهای فکمند با ۳۱٫۹ درصد بود.
کدام سهم ها در بورس و فرابورس سودده شدند؟

در بورس، شفا و فایرا با بیشترین بازدهی و کپارس با ۴٫۵۷ درصد با بیشترین کاهش قیمت رو به رو بودند. بیشترین حجم معاملات هم برای نمادهای شستا، خودرو، خپارس و خساپا و کمند بود.

در فرابورس هم بیشترین بازدهی برای بخاور با ۴٫۹۲ درصد و بیشترین کاهش قیمت هم برای رافزا با ۴٫۷۹ درصد بود. تجلی، کرمان و غمینو هم با بیشترین حجم معاملات رو به رو بودند.