“حذف ارز۴۲۰۰تومانی” برای مردم سودمنداست یا زیان آور؟

در این نوشتار نگاهی کوتاه به مزایا و مضرات حذف ارز 4200 تومانی خواهیم داشت.

به گزارش فرتاک اقتصادی؛ فلسفه وجودی چندگانگی نرخ ارز در اقتصادهای مختلف، همواره بانیت حمایت از قشرآسیب پذیر بوده است، حال هدف گذاری این نوع حمایت درابعاد سود و زیان آن درمیدان اجرایی، برگرفته از درایت، تدبیر و عملکرد دولت مردان و دستگاه های اجرایی ونظارتی ذیربط بوده وهست.

و اما، وجود و یاحذف ارز یارانه ای دراقتصاد ما تاکنون خاطرات بسیار نامطلوبی دراذهان عمومی مردم ثبت وضبط کرده است، به طوری که بابیان ارز یارانه ای، در اولین نگاه آن چه که به ذهن مردم متبادر میشود اختلاس و رانت خواری دست اندرکاران درفعالیت های اقتصادی است.

گرچه تخصیص یارانه چه ریالی وچه ارزی ریشه حمایتی دارد و دراقتصادهای مختلف دنیا معمول بوده است،

منتهامراتب، شاخصه های مختلف اعم از سطح تولید ناخالص ملی،درآمد سرانه، نرخ تورم ،نرخ بیکاری و سایر شاخصه ها در برقراری و یا حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به ویژه دراقتصاد ما که یک اقتصاد تورمی است بسیار مشخص وتعیین کننده است، چراکه چنان چه نرخ شاخصه های پیش گفته مثبت باشد قطعن حمایت های ریالی وارزی در کانال های هدفمند قرارخواهدگرفت و درابعادمختلف اقتصادی واجتماعی تاثیرگذار خواهدبود و در غیر این صورت همان شائبه رانت خواری و اختلاس در اذهان اقشارمختلف جامعه جاری و ساری بوده و نمودار نارضایتی های مردمی را صعودی تر خواهد کرد.

بنابراین، در تصمیم گیری ها وتصمیم سازی ها درامر برقراری و یا حذف یارانه های ارزی و ریالی آن چنان باید هوشمندانه عمل کردکه مردم بیش از این آزرده خاطر نشوند

عباس سجادی راد