تورم ماهانه و سالانه خوراکی دهک اول و دهک دهم + نمودار

تورم سالانه خوراکی در سال 1400 برای دهک اول که فقیر ترین دهک جامعه محسوب می شود در تمامی ماه ها بالاتر از ثروتمند ترین دهک جامعه بوده است.

به گزارش فرتاک اقتصادی؛ بنا به گزارش منتشر شده از مرکز آمار ایران تورم سالانه خوراکی ها در اردیبهشت 1401 نزدیک به 50 درصد بوده است که بیش از 10 درصد بالاتر از تورم کل است، این امر بیانگر تورم شدید اقلام خوراکی در یکسال گذشته است. با توجه به اینکه خوراکی ها سهم بالایی در سبد مصرفی دهک های فقیر جامعه دارند، تورم بالا در این اقلام فشاری را که به دهک های فقیر تحمیل می کند به نسبت بیشتر از فشاری است که دهک های پر درآمد متحمل می شود. در این گزارش به مقایسه تورم خوراکی از دو زاویه تورم ماهانه و تورم سالانه برای دو دهک اول و دهم در سیزده ماه گذشته پرداخته شده است.

تورم سالانه در اردیبهشت 1401

نرخ تورم سالانه کل در اردیبهشت سال جاری 38.7 درصد به ثبت رسیده است، به بیان ساده تر سطح عمومی قیمت ها در 12 ماه منتهی به اردیبهشت 1401 نسبت به سطح عمومی قیمت ها در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت 1400 بیشتر از 38 درصد افزایش داشته است. تورم سالانه برای دهک های هزینه در اردیبهشت از بازه 37.7 تا 41.2 به ثبت رسیده است که کم ترین تورم متعلق به دهک نهم و بیشترین تورم سالانه به دهک اول اختصاص یافته است.

بررسی ها نشان می ده تورم سالانه برای های فقیر جامعه در مقایسه با دهک های ثروتمند جامعه بیشتر بوده است، به طوری که میانگین تورم برای پنج دهک فقیر تر 40 درصد و میانگین تورم برای پنج دهک ثروتمند تر 38 درصد بوده است. بر همین اساس می توان اذعان داشت در یکسال گذشته تورم مهمان سفره فقرا بوده است.
تورم خوراکی ها چقدر بوده است؟

تورم سالانه خوراکی در اردیبهشت 1401، 49.2 درصد برآورده شده است. تورم اقلام خوراکی، آشامیدنی ها و دخانیات برای دهک های هزینه اختلاف چشمگیری با هم ندارند ، به عبارت دیگر تمامی دهک های هزینه ای از منظر خوراکی ها یک میزان تورم را حس کرده اند. بالاترین تورم سالانه خوراکی در اردیبهشت ماه به دهک دهم که ثروتمند ترین دهک جامعه محسوب می شود با 50 درصد تعلق دارد. کم ترین تورم نیز به دهک سوم با تورم سالانه 48.6 درصد تعلق دارد. این شاخص برای دهک اول 49.3 درصد برآورد شده است.

فشار تورمی بالا برای دهک های فقیر

در یک سال گذشته تورم سالانه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات برای دهک اول بسیار بالا بوده است. بالاترین تورم سالانه خوراکی ها که برای دهک اول به ثبت رسیده است با نرخ 62.2 درصد در مهر ماه 1400 رخ داده است. آمار ها نشان می دهد تورم خوراکی رقم خورده برای فقیر ترین دهک جامعه در اردیبهشت امسال با تورم 49.3 درصد، پایین ترین رقم تورم خوراکی برای این دهک در سیزده ماه گذشته است. اینکه این نرخ تورم 50 درصدی پایین نرخ تورم در یکسال گذشته محسوب می شود، گویای تورم شدید خوراکی ها در یکسال گذشته برای دهک های فقیر است.

بالاترین تورم خوراکی به ثبت رسیده برای دهک دهم در سیزده ماه گذشته در همان مهر ماه با 59.4 درصد بوده است. به طور کلی می توان بیان کرد در یک سال گذشته، از اردیبهشت 1400 تا اسفند 1400 نرخ تورم سالانه خوراکی ها برای دهک اول به شکل قابل ملاحظه ای بالاتر از دهک دهم جامعه بوده است. به بیان ساده تر در یکسال گذشته از منظر شاخص تورم سالانه، افزایش قیمت خوراکی به علت سهم بالای خوراکی در سبد مصرفی دهک های فقیر، فشار بالایی را بر قشر کم درآمد ایران متحمل کرده است.
تورم خوراکی دهک اول و دهم از زاویه تورم ماهانه

از منظر تورم ماهانه خوراکی برای دهک اول و دهک دهم نمی توان به تحلیل مناسبی دست یافت، چرا که در برخی از ماه ها تورم در دهک فقیر و در برخی از ماه ها تورم در دهک ثروتمند بالاتر بوده است. بالاترین تورم ماهانه خوراکی برآورد شده برای دهک دهم در شهریور و مهر ماه 1400 با 5.4 درصد بوده است. بالاترین تورم برای دهک اول نیز متعلق به مهر 1400 و فروردین امسال با 4.8 درصد است. اما در حالت کلی میانیگن تورم ماهانه خوراکی برای هر دو دهک فقیر و ثروتمند در سیزده ماه گذشته یکسان وده است.