تورم بالاتر برای اقشار کم درآمدتر

در حالی که میزان تورم برای سه دهک پایین جامعه بین ۴۵.۴ تا ۴۶.۲ درصد گزارش شده است؛ تورم گروه های پردرآمد ۴۲.۷ تا ۴۳ درصد بوده است.

به گزارش فرتاک اقتصادی و به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم کل کشور در آبان ماه ١٤٠٠ برابر ٤٣,٤ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٤٢.٧ درصد برای دهک نهم تا ٤٦.٢ درصد برای دهک دوم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٥٨.٤ درصد برای دهک­ های دوم و سوم تا ٥٧.٢ درصد برای دهک دهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٣٩.٧ درصد برای دهک دهم تا ٣٣.٩ درصد برای دهک اول است.

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٣,٤ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٣.٢ درصد) ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٦ واحد درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٥ واحد درصد کاهش داشته است.

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠,٦ واحد درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٥ واحد درصد کاهش داشته است.