اتاق انتظار گمرک خلوت تر می شود!

بوروکراسی های زائد تجاری یکی از مشکلات دست و پا گیر تجار محسوب می شود. مشکلی که برای عبور از آن هیات مقررات زدایی در آخرین مصوبات خود مدت زمان پاسخ به استعلامات گمرک را به هفت روز تقلیل داد.

رییس کل گمرک ایران با اعلام این خبر گفت: بر اساس یکی از مصوبات هیات مقررات زدایی، پاسخ هفت روزه استعلامات باید به گمرک اعلام شود. این در حالی که بعضی از دستگاه‌هایی که مجوز می‌دهند مانند استاندارد، به زمان بیشتری برای صدور مجوز نیاز دارند. به همین دلیل ملزم شده‌ایم که اگر این استعلامات نیاید، به مراجع اعلام کنیم.