آخرین تغییرات سهام عدالت در سال جدید

ارزش سهام عدالت در مقایسه با آخرین روز معاملاتی پارسال ٢.۴ درصد افزایش یافت.

ارزش سبد ۵٣٢ هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴٩٢ هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ١٣ میلیون و ٢٣٧ هزار تومان، ٢۴ میلیون و ٩٣۴ هزار تومان و ١٢ میلیون و ٢۶٨ هزار تومان رسید.

ارزش ۶٠ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ٧ میلیون و ٩۴٢ هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت در سال جدید | نمودار آخرین تغییرات